Gamla portar inde franska byarna inspirerar till nya akvareller